Om Medinsight

Medinsight er et registerverktøy utviklet for forskere og helsepersonell. Alle registrene spesiallages og tilpasses etter brukernes behov.

Medinsight ble tilgjengelig ved Oslo Universitetssykehus (den gang Radiumhospitalet) i 2004, og har siden vært et viktig verktøy for kvalitetsmålinger og for forskningen på sykehuset. Medinsight er utviklet av Enhet for medisinske registre ved Institutt for kreftgenetikk og informatikk. Høsten 2017 finner du medinsight-teamet hos OUS Sykehusservice, under Forskningsstøtte. Enheten ledes av konstituert leder Dominic Anthony Hoff.

Tilpasning til hver enkelt kliniker/forsker. Hvert register er spesialimplementert basert på dets formål. I medinsight finnes bl.a. interne kvalitetsregistre, forskningsregistre, oppslagsregistre, spesialistsystem, nasjonale registre, forskningsbiobank og administrative registre.

Hvorfor Medinsight?

Medinsight er et verktøy for opprettelse av skreddersydde medisinske registre og har innebygd rapportfunksjonalitet for kontinuerlig tilgang til egne data.

Medinsight kan integreres mot sykehusets journal- og spesialistsystemer for å hindre unødvendig dobbeltregistrering av data og kan avlevere data til nasjonale og internasjonale registre.

Nasjonale strategier for kvalitetsforbedring i helsetjenesten har ført til et økende behov for dokumentasjon av resultat og kvalitet på diagnostikk og behandling. Pasientjournal og spesialistsystemer er nødvendige for å dokumentere og følge opp pasientene i den daglige pasientbehandlingen. Men de dekker ikke klinkere og forskere sitt behov for å registrere og trekke ut strukturert informasjon som er nødvendig for å evaluere prosess og resultat av diagnostikk, behandling og oppfølging.

Medinsight gir det enkelte helseforetak:

  • Et verktøy for strukturert samling av helserelatert informasjon hvor formålet er kvalitetssikring av og/ eller forskning om en medisinskfaglig problemstilling
  • Sentral lagring og sikker håndtering av sensitive data
  • Integrasjoner mot lokale og nasjonale registre for å hindre unødvendig tid på dobbeltregistrering av data
  • Opprettelse av registre i en standardisert plattform
  • Kontinuerlig synliggjøring av resultater og kvalitetsindikatorer
  • Oversikt over sykehusets registre og bruk av data

Medinsight ved ditt sykehus?

For å imøtekomme den stadig økende etterspørselen etter registerstøtteverktøyet utenfor OUS ble ”Medinsight Core” utviklet.  Denne versjonen av Medinsight kan installeres i andre virksomheter/helseforetak med eller uten tilknytning til OUS. Ta kontakt for å vite om Medinsight er tilgjengelig ved ditt sykehus, eller om du ønsker mer informasjon om hvordan du går frem for å anskaffe registerstøtteverktøyet.

Risikovurdering

Etter inititativ fra personvernombudet ved OUS har Medinsight gjennomgått en omfattende og vellykket risikovurdering. Denne ble avsluttet i 2014. Kontakt oss om du ønsker mer informasjon om gjennomføring og forbedringstiltak som ble gjort i forbindelse med risikovurderingen.