Registre i Medinsight

Her er et utvalg av registre som finnes i Medinsight per juni 2016.

 • 2007 - Barnekreft

  Vis mer

  Etterundersøkelse etter kreft i barne- og ungdomsår

  Lukk

 • 2007 - Testis

  Vis mer

  Somatic and psychosocial morbidity in long-term survivors after testicular cancer: A follow-up study

  Lukk

 • 2010 CHIC

  Vis mer

  Nordisk studie(norge, sverige, finland) for å undersøke progressiv overlevelse og cns overlevelse

  Lukk

 • 2010 POLK

  Vis mer

  A prospective study of clinical characteristics, quality of life and survival in patients with oesophageal cancer (POLK). The study is a prospective longitudinal cohort study of unselected consequtive patients presenting with cancer of the oesophagus at the recruiting centres. Patients will be included for about two to two and an half years or until 100 patients have filled in questionnaire 3 and followed until death or for maximum five years

  Lukk

 • 2011 HMAS

  Vis mer

  Studien er en nasjonal studie som vil undersøke seneffekter etter behandling med høydose cellegift med autolog stamcellestøtte for lymfom (Hodgkins og non-Hodgkins lymfom)./Totalt er ca 550 pasienter behandlet ved Radiumhospitalet og ca 300 er i live./Studien vil innebære registerbaserte undersøkelser, spørreskjemaundersøkelse og undersøkelser av pasientene på poliklinikken i tillegg til genetiske analyser i blod.

  Lukk

 • 2012 NTX-SBX-studien

  Vis mer

  Prosjektet er en eksplorativ multisenterstudie av en ny farmakologisk behandling for heroinavhengige - intramuskulær naltrekson depot - med standard behandling med buprenorfin-nalokson i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Voksne heroinavhengige som søker LAR og befinner seg i kontrollert miljø (rusbehandling eller i kriminalomsorgen) kan melde seg til å delta. Før utskriving randomiseres deltagerne til enten å motta daglig buprenorfin-nalokson ('suboxone') eller 4-ukers depotnaltrekson i 3 måneder. Det legges opp til ukentlige spyttprøver i de 3 månedene, og ellers prospektiv oppfølging månedlig samt oppfølging med registerdata. Fra måned 4 opphører randomiseringen og deltagerne kan fritt velge mellom depotnaltrekson og buprenorfin-nalokson frem til prosjektstopp i mnd 12. Inklusjonsperioden varer i 2 år. Studien er utprøverfinansiert (ikke industrisponsing), dvs at hovedutprøver Lars Tanum (UiO/AHUS) er sponsor

  Lukk

 • 2012 PharmacoCRRT study

  Vis mer

  Optimalisere behandling med antiinfektiva hos intensivpasienter med behov for kontinuerlig dialyse. Kvalitetssikring./Å undersøke om farmakokinetiske endringer hos intensivpasienten fører til utilstrekkelige konsentrasjoner av antiinfektiva i plasma. /Vi vil fokusere spesielt på innvirkningen av Kontinuerlig nyreerstattende behandling (CRRT) på plasmakonsentrasjoner av antiinfektiva./

  Lukk

 • 2012 SECA 2

  Vis mer

  Via utprøvningsenheten, Lars-Kristian Lunde.SECA 2 (PI: Svein Dueland, Aksel Foss) er en studie som skal se på om levertransplantasjon i utvalgte pasienter med levermetastaser fra kolorektal kreft kan oppnå signifikant økning i livstid og bedre helse sammenlignet med pasienter som får kjemoterapi. Studien skal også utforske muligheten til å definere en undergruppe med 5 års overlevelse på minst 50% eller kurert fra sykdom basert på pasientseleksjon ut fra nomogram for kolorektal kreft resultat.

  Lukk

 • 2012 ThoRat
 • 2014 bot001

  Vis mer

  Prevention of bladder dysfunction in acute spinal injury

  Lukk

 • 2014 Spinal Stenose studien

  Vis mer

  Comparison of different surgical treatments of Lumbar Spinal Stenosis. A randomized controlled trial comparing the clinical and radiological results using “laminarthrectomy”, “bilateral laminotomy” and “unilateral laminotomy with crossover”

  Lukk

 • 2015 - Testis survey III

  Vis mer

  Seneffekter etter testikkelkreftbehandling: Testikkelkreft er en av de vanligste kreftformer hos yngre menn. Med høy 5-årsoverlevelse (97%), er kunnskap om seneffekter viktig. To nasjonale undersøkelser (i 1998-2002 og i 2007-2008) av pasienter behandlet i perioden 1980 -1994, avdekket at pasientene har økt risiko for flere typer seneffekter som hjerte-karsykdom, redusert evne til å få barn, kronisk tretthet og andre kreftformer avhengig av behandling. Denne 3. etterundersøkelsen etter ca 30 år vil fokusere på stoffskifteforstyrrelser og nyrefunksjon og om nedsatt funksjon kan forklares av behandling med cisplatin. Forandringene hos testikkelkreftoverlevere kan minne om ”prematur” aldring. Studien vil kaste nytt lys over mekanismene og gi oss kunnskap om hvordan forebygge og avdekke sviktende funksjon som kan behandles.

  Lukk

 • 2015 Dagrehabilitering

  Vis mer

  Ønsker å benytte Medinsight for å lagre sensitive data i en studie relatert til Raskere tilbake. Studien på dagrehabilitering består av menn og kvinner som har deltatt i vår 7 ukers dagrehabilitering.Studien går kontinuerlig./Formålet med Medinsight er å lagre sensitive data trygt, samt samle all data (navn, f.nr, adresse, samtykke, deltakelse/eksklusjon) i en database for å gjøre det enklere å registrere og sende nye spørreskjema til forsøkspersonene. /Pasientene skal få tilsendt skjema ved oppstart, ved avslutning og etter6 mnd./Data fra spørrskjemaene blir lagret i et annet register i SPSS, og skal ikke inn i Medinsight./Skal undersøke om de som får rehabiliteringstilbudet kommer raskere tilbake i jobb enn de uten dagrehabiliteringstilbud./

  Lukk

 • 2015 Forløpsstudien brystkreft

  Vis mer

  Ønsker å benytte Medinsight for å lagre sensitive data i en studie relatert til Raskere tilbake. Forløpsstudien består av 300 kvinner som er ferdigbehandlet for brystkreft/Formålet med Medinsight er å lagre sensitive data trygt, samt samle all data (navn, f.nr, adresse, samtykke, deltakelse/eksklusjon) i en database for å gjøre det enklere å registrere og sende nye spørreskjema til forsøkspersonene. /Pasientene skal få tilsendt skjema ved oppstart, ved avslutning og etter 6,9 og 12 mnd./Data fra spørrskjemaene blir lagret i et annet register i SPSS, og skal ikke inn i Medinsight./

  Lukk

 • Agdha

  Vis mer

  Studies related to quality of life (QOL) in long-term lymphoma survivors after radiotherapy to the head and neck region are scarce.

  Lukk

 • Aker colorectal

  Vis mer

  Forskningsdatabase for colorectal

  Lukk

 • ALL barn

  Vis mer

  Forskningsregister for pasienter behandlet for akutt lymfatisk leukemi (ALL) som barn eller ungdom. Pasientene undersøkes mtp senskader og gjennomgår diverse undersøkelser.

  Lukk

 • Brakutan

  Vis mer

  Hereditært angioødem (HAE) er en autosomal dominant sykdom som gir anfallsvise hevelser i hud og slimhinner. I Norge kjenner vi ca 100 personer fra mellom 10 og 20 familier. Sykdommen skyldes funksjonell mangel på proteinet C1-inhibitor forårsaket av mutasjoner i C1-inhibitor genet SERPING1. Resultatet av redusert C1-inhibitorfunksjon vil være økt mengde av vasoaktivt bradykinin, som medfører væskelekkasje i karsengen og potensielt livstruende ødem i luftveiene./Man har så langt ikke kunne påvise en klar sammenheng mellom genotype og phenotype. Sykdommen har hetereogen klinisk presentasjon, selv innenfor samme familie. Det finnes ingen markører som kan predikere alvorlighetsgraden av hevelsene for den enkelte pasient eller frekvens av hevelser. Det ikke mulig å forutsi anatomisk lokalisasjon eller tidspunkt for neste hevelse./Vi vil opprette en database med opplysninger om frekvens og alvorlighetsgrad av anfall; det vil si heveler i hud, slimhinner og abdominalplager. Databasen vil også inneholde opplysninger om type behandling, effekt av denne behandlingen og eventuelle komplikasjoner./

  Lukk

 • Cervixcancer seneffekter

  Vis mer

  Studien er en nasjonal multisenterstudie som vil inkludere: 1. registerbaserte undersøkelser, 2. en spørreundersøkelse og 3. en poliklinisk undersøkelse med urin- og blodprøvetaking for molekylærbiologiske og genetiske analyser. Forskningsregisteret ønskes etablert for delprosjekt 2 og 3. Man ønsker å etablere et forskningsregister (prosjektdatabase) for å kunne samle kohorten og karakterisere den v.h.a. ulike variable, slike som: alder, diagnosedato, diagnose, histologi, morfologi, basis for diagnose og stadium, type behandling gitt, ev. residiv, tidspunkt for residiv, residivbehandling, komorbiditet, ev. dødsårsak m.m. /Man ønsker også å bruke registeret som et administrativt verktøy i spørreundersøkelsen for brevutsendelser, registrering av samtykker, besvarte spørreskjema, purringer osv. Søker og kontaktperson: Rita Steen/

  Lukk

 • Dialyseregister

  Vis mer

  Dialyseregisteret er designet for forsknings- og kvalitetsformål. Registeret vil gi en detaljert oversikt over vår dialysepopulasjon og skal benyttes i kontinuerlig kvalitetsarbeid knyttet opp mot dagens kvalitetsindikatorer. Registeret vil også gi grunnlag for fremtidig planlegging av dialysebehandling, som er en svært ressurskrevende behandling, både lokalt ved sykehuset og regionalt/nasjonalt./Videre er formålet å identifisere kardiovaskulære risikofaktorer og prediktorer for kardiovaskulær død blant dialysepasientene. Både kjente og fremtidige potensielle biomarkører for kardiovaskulær sykdom skal kunne undersøkes ved etablering av biobank./Alle dialysepasienter over 18 år som etableres/ er i kronisk dialyse ved OUS inkluderes etter individuelt samtykke. Informasjon fra journal mht alder, kjønn, årsak til nyresvikt, komorbiditet, dialysekvalitet, dialysetid- og modalitet, blodprøver, rtg undersøkelser og spesialundersøkelser blir systematisk samlet ved baseline, 3, 12, 24 og 36 måneder. Undersøkelser av kardiovaskulære parametre som EKKO cor, pulsbølgehastighet, heart rate variability, ambulatorisk blodtrykksregistrering, carotid intima thickness med mer vil spesielt registreres. Livskvalitet, med bruk av validerte spørreskjema, kognitive tester og validerte tester på depresjon, vil registreres ved start og etter 1 år. Nytilkommet kardiovaskulær sykdom og død vil registreres. /

  Lukk

 • DMRI Studien

  Vis mer

  Opprettelse av skjema for registrering av studierelaterte data knyttet mot pasienter i cervix-databasen

  Lukk

 • Forskningsbiobank PreventADALL

  Vis mer

  Allergiske sykdommer inkludert astma, allergisk rhinitt, atopisk dermatitt og fødemiddelallergier er de hyppigste kroniske sykdommer hos barn, og forventes av WHO å ramme om lag 50% av befolkningen innen 2030. Årsakene til sykdommene er ukjente, men en rekke miljø-og genetiske risikofaktorer er identifisert./PreventADALL er en fødselskohortstudie (ca 3300 gravide kvinner og deres friske, nyfødte barn (n=ca 3000) som etableres fra august 2014 ved Oslo Universitetssykehus (OUS) (ca 2200 barn), Sykehuset Østfold, Fredrikstad (ca 400 barn) og Karolinska Institutet, Stockholm (ca 400 barn)./Hovedformålet med studien er å undersøke om vi kan redusere atopisk dermatitt og fødemiddelallergi med to enkle forebyggingsstrategier, og dermed videreutvikling til astma og allergisk rhinitt. Studien er innovativ, og intervensjonen går fra 2015 – 2016. Studien er støttet av Helse SørØst. Studien ledes av forskningsgruppen ORAACLE (Karin C.L.Carlsen og Kai-H. Carlsen) med et bredt internasjonalt samarbeid./

  Lukk

 • Genetiske studier parkinson

  Vis mer

  Genetiske studier av parkinsonisme

  Lukk

 • GynCervixMol

  Vis mer

  Opprettelse av skjema for registrering av studierelaterte data knyttet mot pasienter i cervix-databasen

  Lukk

 • Kutane T-celle lymfomer

  Vis mer

  Lymfomklinikken ved Hudavdelingen er etablert for å gi pasienter med mer avanserte kutane lymfomer et tverrfaglig tilbud, når sykdommen er kommet såpass langt at det synes rimelig at hudlege og onkolog sammen legger behandlingsløpet.

  Lukk

 • LarcRRP

  Vis mer

  Oxaliplatin and 5-fluoruracil based preoperative chemotherapy in patients with locally advanced rectal cancer, phase II

  Lukk

 • Lever og gallekreft

  Vis mer

  Hovedmålet for prosjektet er 5 etablere et generelt klinisk register med tilhørende forskningsbiobank/for alle svulster i lever og galleveier som fjernes eller behandles på annen måte ved seksjon for lever- og pancreaskirurgi, OUS Rikshospitalet.//De kliniske parametere som registreres fra hver pasient som opereres vil først og fremst utgjøre et/Kvalitetsregister, som vil bidra til kontinuerlig monitorering av avdelingens behandlingsresultater.//Ved introduksjon av nye behandlingsmetoder vil registeret i tillegg kunne brukes til å evaluere resultatene av disse i forhold til etablert terapistandard.//Det biologiske materialet som skal lagres i forbindelse med kirurgisk fjernelse av vev skal i første omgang oppbevares for fremtidige studier. Disse senere delstudier vil kreve separat REK-godkjenning i hvert enkelt tilfelle. Det innsamlede vevet vil ogs5 gjøres tilgjengelig for andre miljøer med/vitenskapelig tilknytning slik at man kan utnytte den forskningskompetanse som finnes ved/avdelinger og seksjoner innen OUS/UiO og eventuelt også ved samarbeidende institusjoner ved andre universiteter, inkludert utenlandske./

  Lukk

 • LungeF

  Vis mer

  Forskningsregister for pasienter med lungekreft

  Lukk

 • Lungemetastaser

  Vis mer

  I Norge opereres årlig om lag 150 pasienter for lungemetastaser. Litt under halvparten opereres på Rikshospitalet hvor vi også benytter en laserkniv som gjør at metastasesvulster kan fjernes med mindre tap av omliggende lungevev. På landsbasis er metastaser fra colorectal cancer den største gruppen, mens på Rikshospitalet er pasientgruppen med lungemetastaser fra sarkom jevnstor med denne. Gjennomsnittsalder for lungemetastasepasientene som opereres er 55 år, som er 10 år lavere en for pasienter med primærsvulst i lunge./Det foreligger ingen randomiserte studier om kirurgisk behandling av lungemetastaser. Videre er indikasjon for operasjon for lungemetastaser omdiskutert og omstridt. Det foreligger ingen gode retningslinjer til hjelp for å avgjøre hvilke pasienter som skal opereres. Videre er det stort behov for ytterligere biologisk kartlegging av lungemetastaser etter samme plan som vi undersøker primærsvulstene. For enkelte av pasientene vil det også kunne forligge vev tatt fra primærsvulst og derved gi muligheter for molekylærbiologisk sammenligning av moder- og dattersvulst./

  Lukk

 • MantleCellLymphoma

  Vis mer

  Høydosebehandling med tilbakeføring av egne benmargsstamceller i behandlingen av lymfekreft av typen mantelcelle lymfom

  Lukk

 • Mikrometastase

  Vis mer

  Register over pasienter og prøver/prøvesvar inkludert i Mikrometastaseforskningen ved OUS.

  Lukk

 • Ovariale germinalcellesvulster
 • Peritoneal cancerdatabase

  Vis mer

  Forskningsdatabase for behandling av Peritoneal kreftsykdom

  Lukk

 • proGRP

  Vis mer

  test av ny markør for lungekreft

  Lukk

 • PROLIV 15 (NUCG)
 • Prospektiv studie brystkreft og lymfom
 • Prostata anonymisert Jørn

  Vis mer

  Anonymisert prostataregister for å følge kost for behandling

  Lukk

 • Prostata lymfeknuter
 • Prostforsk IMI
 • prostforsk L28 [/show_more]
 • ProstSiv
 • PSC

  Vis mer

  Primær skleroserende cholangitt (PSC) er en kronisk betennelses-sykdom i gallegangene. Vi har ingen effektiv medikamentell behandling, og PSC er derfor den vanligste årsaken til levertransplantasjon i Norge. NoPSC biobanken er en topp moderne biobank, hvor hver enkelt prøve er sporbar og både kliniske og biologiske parameter registreres.

  Lukk

 • PSC Forskningsbiobank Haukeland

  Vis mer

  Primær skleroserende cholangitt (PSC) er en kronisk betennelses-sykdom i gallegangene. Vi har ingen effektiv medikamentell behandling, og PSC er derfor den vanligste årsaken til levertransplantasjon i Norge. NoPSC biobanken er en topp moderne biobank, hvor hver enkelt prøve er sporbar og både kliniske og biologiske parameter registreres.

  Lukk

 • Rand. 2011 RadEr

  Vis mer

  En fase II studie av konkomitant erlotinib og helhjernebestråling versus helhjernebestråling alene ved hjernemetastaser fra ikke-småcellet lungekreft. Primært endepunkt: Sammenligne median overlevelse ved erlotinib og hjernebestråling vs hjernebestråling alene hos pasienter med hjernemetastaser fra ikke-småcellet lungekreft.

  Lukk

 • Register for sykelig overvekt

  Vis mer

  Vi ønsker å lagre oplysninger fra pasientene før kirurgi og etter kirurgi for å evaluere resultater og gjøre forskning på pasientgruppen, som vil publiseres i fagtidsskrift. Vi ønsker å belse flest mulig av aspektene av behandlingen som gis – og spesielt dokumentere ulike aspekter av langtidsresultater etter behandling.

  Lukk

 • RIOT HN

  Vis mer

  Denne prospektive kohort studien har til hensikt å gi systematisk kunnskap om hvilken nytte, men også om hvilke plager pasienter med kreft i øre-, nese-, halsregionen får av behandling når de ikke kan få standard terapi.

  Lukk

 • Sarkomer i uterus

  Vis mer

  forskning sarkomer i uterus

  Lukk

 • Studieoversikt for Utprøvingsenheten
 • TAST - Testikkelkreft

  Vis mer

  Vi skal i gang med en studie: ”Testicular Cancer and Aerobic and Strength Training – a randomized controlled national phase II study” (The TAST-study). I studien skal vi undersøke effekten av trening under og etter cellegiftbehandling blant testikkelkreftpasienter ved Oslo universitessykehus, Universitetssykehuset i Nord-Norge, St. Olavs Hospital HF og Haukeland universitetssykehus. I den forbindelse trenger vi å få opprettet et forskningsregister der inkluderbare testikkelkreftpasienter blir registrert og randomisert til to grupper.

  Lukk

 • TOP

  Vis mer

  TOP-Tematisk Område Psykoser startet i 2003. Pasienter med schizofreni og bipolar lidelse. Databasen består av et sett med kliniske grunndata for alle pasientene, blodprøver, imaging/MR, oppfølgning(3 mnd, 6mnd, 12 mnd, 24 mnd, 5 år, 10 år) samt flere protokoller.

  Lukk

 • TOP BUPgen

  Vis mer

  TOP-Tematisk Område Psykoser. Pasienter med schizofreni og bipolar lidelse.

  Lukk

 • Barnekardiologi

  Vis mer

  Systematisk gjennomgang av resultatene av behandlingen av barn med DORV (double outlet right ventricle) i Norge de seneste 10 årene. Prosjektets hovedmål vil være å vurdere kort- og langtidsresultater blant barn behandlet for DORV i Norge sett i relasjon til internasjonale resultater. Blant annet vil forekomsten av komplikasjoner, behov for re-operasjoner og andre intervensjoner (for eksempel kateterbaserte prosedyrer) kartlegges. Potensielle risikofaktorer vil forsøkes identifisert. DORV er en morfologisk heterogen gruppe omfattende et spektrum av anatomiske varianter, hvilket man også vil belyse og inkludere i analysene.

  Lukk

 • Barnenevrokirurgi
 • Bekkenbrudd
 • Benmargstransplantasjon
 • Bløderregisteret

  Vis mer

  Senter for sjeldne diagnoser (SSD). Informasjoner om pasienter ved RH med arvelige blødersykdom

  Lukk

 • Brachy cancer prostata

  Vis mer

  Kvalitetsregister for oppfølgning av pasienter med prostatakreft behandlet med brachyterapi

  Lukk

 • BrainPower

  Vis mer

  Registeret ble opprettet i 2003 for prospektiv registrering av operasjonsdata og komplikasjoner ved alle operasjoner for intrakraniale- eller intraspinale svulster ved Nevrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS).

  Lukk

 • Ca Ani

  Vis mer

  Kvalitetsregister for pasienter med ca ani(konvertert fra Access)

  Lukk

 • cervix

  Vis mer

  Kvalitetsregister for pasienter med cervix

  Lukk

 • CI kvalitetsregister

  Vis mer

  ØNH-avdelingen har fra begynnelsen av 1990-årene vært eneste norske avdeling som foretar cochleaimplantasjon hos barn. Over 500 barn har fått CI. Det er samlet inn medisinske opplysninger på en systematisk måte under hele forløpet. Alle barna utredes systematisk på ØNH avdelingen (rene medisinske data inkl resultat av røntgenundersøkelser, hørselstester, språktester) og barn med syndromer/påvist genetisk årsak til hørselstapet er henvist medisinsk genetiker (Seksjon for klinisk genetikk).

  Lukk

 • CNS kliniskDB (S4 A)

  Vis mer

  Kvalitetsregister for pasienter med CNSSvulster

  Lukk

 • Colorectal

  Vis mer

  Kvalititetsregister for colorectalpasienter

  Lukk

 • Corpus klinisk DB (O2 A)

  Vis mer

  Kvalitetsregister for pasienter med corpus

  Lukk

 • CPOP

  Vis mer

  Motorisk oppfølgingsprogram for barn med cerebral parese født 010102 og senere.

  Lukk

 • Craniofacialt team

  Vis mer

  Craniofacialt team har landsfunksjon for pasienter med craniofaciale lidelser. Teamet behandler i hovedsak barn og yngre voksne med medfødte misdannelser og følgetilstander etter skader og svulster i hode-halsområdet.

  Lukk

 • DaVinci

  Vis mer

  Dataregistrering for operasjoner utført med davinci-robot

  Lukk

 • Delesjonsyndrom

  Vis mer

  Register for å sikre sikre en mer helhetlig oppfølging av pasienter med 22q11 delesjon syndrom. I 2008 opprettet referansesenter for 22q11 delesjon syndrom (22q11DS), hvor flere spesialiteter bidrar for å sikre en mer helhetlig oppfølging av pasienter med syndromet. Arbeidet med norske retningslinjer for oppfølging av dette syndromet er i ferd med å avsluttes.

  Lukk

 • DermBReg

  Vis mer

  Kvalitetsregister for Psoriasis-pasienter (og evt. andre) som får biologiske medikamenterDermBreg er et kvalitetsregister som omfatter Hudavdelingen ved OUS sine pasienter som behandles med Biologiske legemidler. Legemidlene som per dags dato er aktuelle er: infliximab, etanercept, adalimumab, ustekinumab, golimumab. Efalizumab ble trukket fra markedet februar 2009 pga 3 bekreftede tilfeller av progressiv multifokal encefalopati (PML). Pasienter på dette legemiddelet er også inkkludert i registeret. Registeret er et kvalitetsregister for hudavdeligen ved OUS sine pasienter. Mulighetene for et nasjonalt register er under utrednin. Registreringen skjer i forbindelse med legekonsultasjonen på hudavdelingen ved OUS.Pasientene undersøkes ved inklusjon og kontroll. Kontrollhyppigheten er 3, 6 og 12 mndr, deretter årlig i 5 år. I tillegg til legekonsultasjonen fyller pasienten ut livskvalitetsskjema. Dataene føres inn fra disse skjemaene.

  Lukk

 • Epilepsiregister

  Vis mer

  Kvalitetsregister for epilepsi - inkludert register for pasienter med tuberøs sklerose

  Lukk

 • Epilepsiregister OUS

  Vis mer

  Kvalitetsregister for oppfølging av pasienter med epilepsi

  Lukk

 • Gynekologiske sarkomer

  Vis mer

  Kvalitetsregister for oppføging av behandling for pasienter med gynekologiske sarkomer

  Lukk

 • Hjernebilderegister

  Vis mer

  Hovedformålet med registeret er å forbedre kvalitet på MRI diagnostikk av hjernesykdommer, samt skaffe mer kunnskap om sykdomsprosessene. Registeret inngår i en regional satsing gjennom Kjernefasiliteten (Neuroimaging) på standardisering av hjerne-MRI opptak ved alle regionale sykehus. Formålet ved registeret er å skaffe mer kunnskap om hjernesykdommer, ved å analysere standardisert hjerneavbildningdata fra kliniske undersøkelser, sammen med informasjon fra journal på sykehuset, helseregistre og biobank

  Lukk

 • HMA

  Vis mer

  Kvalitetsregister for hjertemedisinsk avdeling på rikshospitaletKvalitetsregister over antall kardiologiske prosedyrer, komplikasjoner til disse og mortalitet ifm hjerteindfarkt (sykehusmortalitet, 30 dagers mortalitet, 1 års mortalitet) . Registeret ble opprettet i 2002.

  Lukk

 • Hud_Tx

  Vis mer

  Register for organtransplanterte pasienter med oppfølgning av hudkomplikasjoner

  Lukk

 • Kateteriseringsdatabasen

  Vis mer

  Kvalitetsregister for barn med medfødt hjertefeil. Rikshospitalet har landsfunksjon for medfødte hjertefeil, vi utfører som de eneste i Norge hjertekateterisering på denne pasientgruppen, om lag 230/år. Disse kateteriseringene kan være diagnostiske eller en intervensjonell behandling; dilatasjoner eller plassering av implantater. Dokumentere kvalitetsmål og komplikasjoner relatert til diagnoser, pasientens vekt, type kateterisering og kateterisør.

  Lukk

 • Koordinator(Tvunget psykisk helsevern)

  Vis mer

  Den 2. januar 2012 fikk Helse Sør-Øst i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å gjennomføre en nasjonal utvidelse av Koordineringsenheten for dom til behandling. Nasjonal administrativ oversikt over tiltalte og domfelte til tvungent psykisk helsevern

  Lukk

 • Kreftdiagnoseregister

  Vis mer

  Tematisk register for alle med kreft ved Kreftklinikken med elektronisk innsending av kreftmeldinger til Kreftregisteret for solide svulster.

  Lukk

 • Kvalitetsregister for hepatitt

  Vis mer

  Register for å få oversikt over hvor mange som er behandlet, behandlingsresultat, hvor mange som avdelingen følger opp, hvor mange av de vi følger opp har fått komplikasjoner og oversikt over effektivitet og bivirkninger av medikamenter.

  Lukk

 • Kvalitetsregister for nakkebruddpasienter

  Vis mer

  Kontinuerlig kvalitetskontroll av kirurgisk og konservativ behandling av nakkebrudd.

  Lukk

 • Kvalitetsregister for tuberkulose (TB)

  Vis mer

  Internt kvalitetsregister for pasienter som har vært eller blir utredet og behandlet for TB registreres. Kartlegge forekomst, demografi, disponerende årsaker, diagnostikk, resistens og behandlingseffekt hos TB pasienter

  Lukk

 • Lever- og gallekreft (kvalitetsregister)

  Vis mer

  Kvalitetsregister for lever- og gallekreft

  Lukk

 • Lucan

  Vis mer

  Kvalitetsregister for pasienter med lungekreft behandlet på Rikshospitalet

  Lukk

 • Lunge

  Vis mer

  Kvalitetsregister for lungepasienter ved Radiumhospitalet

  Lukk

 • Lungemedisin

  Vis mer

  Kvalitetsregister for oppfølgning av pasienter på lungemedisinsk avdeling

  Lukk

 • Lungetx

  Vis mer

  Kvalitetsregister for oppfølgning av lungetransplanterte

  Lukk

 • Lymfom klinisk DB (M4)

  Vis mer

  Kvalititetsregister for lymfompasienter

  Lukk

 • Mamma klinisk DB (S3)

  Vis mer

  Kvalitetsregister for pasienter med mammaekreft med innmelding av data til kreftregisteret.

  Lukk

 • Mb. Osler - Øre, nese, hals

  Vis mer

  Kvalitetsregister for MB. Osler, Øre nese hals

  Lukk

 • Muskelsykdom

  Vis mer

  registrere oppfølging/utvikling for å sikre kvalitet og registerere mer korrekt og spesifikk diagnose enn det som er mulig nå.

  Lukk

 • Nevrologisk DBS

  Vis mer

  Lukk

 • Nevrovaskulær register

  Vis mer

  (Tidligere Aneurisme). Ansvaret for nevrovasculære lidelser innen OUS er lagt til Rikshospitalet. Avdelingen behandler det desidert største pasientantallet innen dette område i Norge. For pasienter med intrakranielle aneurysmer er pasientvolumet relativt stort også i internasjonalt sammenheng. Det finnes per i dag ikke tilsvarende register i Norge. Pasientgruppen er meget kompleks og behandlingen er til dels risikofylt. Det er derfor særs viktig med sikring av god kvalitet. De fleste nevrovasculære pasienter behandles akutt og tidsfaktoren fra sykdomsdebut til behandling er ytterst viktig (behandlingskjede). Kvalitetsregisteret vil inneholde nøkkel tidspunkt i behandlingskjeden og skal fungere til å sikre og optimalisere pasientflyten.

  Lukk

 • Norsk CF-register

  Vis mer

  Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF) er en medisinsk og tverrfaglig nasjonal kompetansetjeneste for barn, ungdom og voksne personer med diagnosen cystisk fibrose. Å fremskaffe nasjonal oversikt over hele befolkningen med CF i Norge med en oversikt over medisinsk sykelighet i forskjellige organsystemer, samt å kunne følge denne over tid. Å fremskaffe og bruke data til forskning på nasjonalt nivå og innen undergrupper av CF pasienter for å øke kunnskap om epidemiologiske forhold, sykdomsmekanismer, samspill mellom genetiske, miljømessige og kliniske faktorer som påvirker sykdommen, medikamentell og annen behandling samt å identifisere, implementere, overvåke og optimalisere behandlings- og tjenestetilbud i Norge. Å identifisere særskilte pasientgrupper som er egnet for nasjonale (multisenter)studier.

  Lukk

 • Norsk LVAD og hjerte- og lungeTx-register

  Vis mer

  Stadig flere pasienter trenger livreddende organtransplantasjon. Rikshospitalet har landsfunksjon for utredning og behandling av pasienter med alvorlig/terminal hjerte- og lungesvikt. Med et ajourholdt register vil vi kontinuerlig kunne identifisere virksom og uvirksom (skadelig) behandling. Hovedformål: Sikre at virksomheten knyttet til LVAD (hjertepumpe)-behandling og hjerte-/lungetransplantasjon følger beste kliniske praksis og bedrer kvalitet på diagnostikk og behandling 2

  Lukk

 • NOSVAR

  Vis mer

  Et landsdekkende register for autoimmune bindevevssykdommer

  Lukk

 • Ovarial

  Vis mer

  Kvalitetsregister for pasienter med ovarial

  Lukk

 • Pankreas

  Vis mer

  Lukk

 • PDT behandlede

  Vis mer

  Oppfølging av PDT behandlede

  Lukk

 • Primære Intraspinale Svulster

  Vis mer

  Mål/Målet med kvalitetsregisteret er å samle kunnskap og kvalitetssikre kirurgisk behandling av pasienter med primære intraspinale svulster. Med primære intraspinale svulster menes alle svulster i spinalkanalen, fra foramen magnum til coccyx, som utgår fra ryggmargen, ryggmarghinnene, spinalnerver og filum terminale. Insidensen er om lag 1,0 – 3,0 per 100 000 per år. Intraspinale svulster indeles etter anatomisk lokalisasjon og histologi. Inndeling etter anatomisk beliggenhet: ekstraduralt, intraduralt/ ekstramedullært og intramedullært, er hensiktsmessig fra operasjonsteknisk synsvinkel, samtidig som den angir sannsynlighet for at svulsten er benign eller malign. 90 % av de intradurale/ekstramedullære svulstene er benigne. Det er ofte behov for tverrfaglig tilnærming med fokus både på operativ behandling, tilleggs behandling og rehabilitering.

  Lukk

 • Prostataregister OUS

  Vis mer

  Kvalitetsregister for prostatapasienter med innmelding av kreftmeldinger til Kreftregisteret

  Lukk

 • Prostataregister Vestfold

  Vis mer

  Urologiregister ved Vestfold

  Lukk

 • ProstKval
 • Rad. ca prost

  Vis mer

  Spesialregistrering av felter innenfor rad RT(74Gy) ved strålebehandling av cancer prostata

  Lukk

 • Register for arvelige netthinnesykdommer

  Vis mer

  Arvelige netthinnesykdommer er en av de vanligste årsakene til alvorlig synsreduksjon og blindhet hos barn og unge voksne i den vestlige verden. Det er en heterogen gruppe av sykdommer hvor en underliggende arvelig gen-defekt fører til et progressivt tap av synet. Frem til nylig har det ikke vært noen behandling å tilby. Med tilkomst av nye behandlingsmuligheter som genterapi, elektrostimulasjon, kunstige netthinner og stamcellebehandling er det behov for kartlegging og genetisk klassifisering av norske pasienter med arvelige netthinnesykdommer. Individuelt persontilpasset behandling vil bli tilgjengelig for disse sykdommene i nær fremtid. Der er et raskt økende behov for et organisert, omfattende register med fenotypisk og genetisk informasjon over pasienter med arvelige netthinnesykdommer.

  Lukk

 • Sarkom

  Vis mer

  Kvalitetsregister for sarkompasienter.

  Lukk

 • Sarkom Lokal Bergen
 • Sarkom Lokal Tromsø
 • Sarkom Lokal Trondheim
 • Trophoblastic Neoplasia
 • Akutte Leukemier

  Vis mer

  Registeret gjelder pasienter med akutt leukemi(akutt myelogen leukemi, akutt lymfatisk leukemi eller lymfoblastisk lymfom) over 15 år som får intensiv kjemoterapi.Pasientene behandles etter nasjonale protokoller utarbeidet av Norsk selskap for hematologi og av Norsk lymfomgruppe. Registeret ble opprettet i 2000 av Norsk selskap for hematologi, en spesialforening under Norsk legeforening.

  Lukk

 • ILDregister(lungefibrose)

  Vis mer

  Interstitielle lungesykdommer omfatter en heterogen gruppe ”lungefibroser” som er inndelt i flere undergrupper. De er karakterisert av av fibrosedannelse og/eller inflammasjon, i mer eller mindre grad. Den hyppigst forekommende undergruppen har svært alvorlig prognose med median overlevelse 2-5 år etter at diagnosen er stilt. Det er i mange tilfelle vanskelig å skille de ulike subtypene fra hverandre og pasienter med interstitielle lungesykdommer eller mistanke om dette blir henvist fra hele landet for utredning/diagnostikk og behandling ved Lungeavdelingen, OUS Rikshospitalet. Da dette er relativt sjeldne sykdommer er det ønskelig at utredning, behandling og oppfølging er sentralisert. Vi ønsker fortløpende å registrere relevante opplysninger, resultater av undersøkelser og effekt av behandling/bivirkninger med den hensikt å kunne rapportere omfanget, og samle erfaringer og kunnskap for å dokumentere og kvalitetssikre resultater./Det finnes tilsvarende registre i Skandinavia. I Danmark og Finland er det nasjonale registre, mens det i Sverige er regionale registre. Vi ønsker initialt å etablere et register for Lungeavdelingen, OUS Rikshospitalet, men intensjonen på sikt er at dette kan bli et nasjonalt register. Styret i Norsk forening for lungemedisin har gitt sin støtte til opprettelse av et slikt register og at det bør ha sin forankring på Rikshospitalet. Det foregår også et utstrakt samarbeid mellom fagmiljøene i de nordiske landene og det er tentative planer om opprettelse av et nordisk register som vil ha forankring i de nasjonale registrene. Kliniske variabler: funksjonsnivå (NYHA klassifisering, hostescore, Quality of Life), BMI (vekttap), Medikamenter. /Blodprøver: orienterende, revmatologisk screening, sykdomsspesifikke markører./Lungefunksjon (statiske og dynamiske volum, gassdiffusjon, arteriell blodgass, 6 min gangtest) . /Radiologi: HRCT thorax, (diagnostisk, oppfølging (stabil/progresjon). /Ekkokardiografi (vv funksjon, pulmonal hypertensjon). /Manometri/pH-måling (refluks)/

  Lukk

 • Nefrologiregisteret

  Vis mer

  Nasjonalt register for oppfølging av pasienter som blir behandlet for nyresvikt

  Lukk

 • Klinisk DNA ploidi

  Vis mer

  Institutt for medisinsk informatikk skal ta over klinisk ploidi fra patologen i 2011. Til dette trenger de et journalsystem i Medinsight for registrering av ploidisvar og oppslag i patologisystemet(PAIS).

  Lukk

 • Medisinsk Genetikk (Gaustad)

  Vis mer

  Seksjon for klinisk genetikk, Avdeling for medisinsk genetikk (Gaustad) arbeider med sjeldne genetiske sykdommer. Avdelingen bruker RHs IT-systemer for den daglige drift, men trenger tilleggssystemer for våre spesielle behov.

  Lukk

Biobankregistre, administrative registre osv.
 • Faktura

  Vis mer

  Administrativt register over betalte fakturaer ved IKI

  Lukk

 • Medinsight RegisterOversikt

  Vis mer

  Register for å holde oversikt over alle registrene i Medinsight.

  Lukk

 • OCCI-register

  Vis mer

  Internt register for instituttet for å holde oversikt over rom, møbler og utstyr knyttet til flytting til nye lokaler i 2015

  Lukk

 • Samtykke OUS historisk
 • Samtykke Siv

  Vis mer

  Samtykkeregister ved Urologisk avdeling i Sykehuset i Vestfold.

  Lukk

 • Studieoversikt FU/PU

  Vis mer

  Avdelingsleder ved Avdeling for kreftbehandling har oppnevnt et Forsknings- og protokollutvalg, FU/PU. I mandat til utvalget er det beskrevet at det skal føres en oppdatert oversikt/database over hvilke forskningsstudier som er planlagt, pågår og etter hvert avsluttes ved avdelingen./FU/PU trenger i tillegg et verktøy for å holde oversikt over hva som er behandlet i utvalget./Avdelingen er geografisk delt på Ullevål og Radiumhospitalet, hvilket gjør tilgjenglighet til excel-ark og andre løsninger for å registrere studier mindre ønskelig og også avhengig av enkelte personer./FU/PU ønsker å opprette et register i Medisight. Muligheten å ta ut rapporter, tilgjengelighet, tilgangsstyring og en eksisterende forvaltnings- og utviklingsorganisasjon gjører at dette synes å være en god løsning. Det ønskede registret kobles ikke til data fra noen studie eller folkeregister./Det vil være mulig å bruke deler av registret Studieoversikt før Utprøvningsenheten og EKF Studieoversikt, uten koblinger til studie- og pasientdata som mal. /

  Lukk