Medinsight

Dataflyt ved sykehuset med bruk av Medinsight

Samle informasjon fra flere kilder
Vi setter opp integrasjoner til andre datakilder via Sykehuspartner sin integrasjonsplattform. Dette gjøres særskilt for hvert prosjekt.

Data fra sykehusets journal- og spesialistsystemer (PAS/EPJ, patologisystemer, laboratoriesystemer osv) hentes fra sykehusenes kliniske datavarehus.

Analyser data og se kvalitetsmål og resultater
Rapportmodulen i Medinsight kan brukes til å kvalitetssikre data, gjøre avanserte seleksjoner og til å sette opp enkle grafiske visninger i registeret, samt eksportere data til andre registre og statistikkprogram.

Manuell koding av strukturerte data
Informasjon som ikke finnes i strukturert form kodes manuelt i det enkelte register hvor forhåndsdefinert struktur gjør sammenstilling av data intuitiv og meningsfull. 

Tilpasset hver enkelt kliniker/forsker
Hvert register er spesialimplementert basert på dets formål.
I Medinsight finnes bl.a. interne kvalitetsregistre, forskningsregistre, samtykkeregistre, løsning for oppbevaring av kodelister, oppslagsregistre, forskningsbiobank og administrative registre.

Overføre data til nasjonale og internasjonale registre
Vi kan sette opp integrasjoner. Eksempelvis bidrar Medinsight til overføring av kreftmeldinger til kreftregisteret. Integrasjoner settes av sikkerhetshensyn kun opp via integrasjonsplattformen til Sykehuspartner HF.