Funksjonalitet i Medinsight

Alle nye registre som implementeres i Medinsight har automatisk tilgang til nyttig funksjonalitet drevet frem av brukeres behov gjennom mange år, samt lovmessige krav og føringer fra ledelsen.

 

For å sikre tilgjengelighet og kvalitet på input av data gir vi deg:

 • Tilgang til å starte Medinsight (på din klient) fra start-menyen
 • Funksjonalitet for registrering av pasienter med validering av fødselsnummer eller registrering av avidentifiserte eller anonymiserte pasienter
 • Kobling mot folkeregisteret eller pasientadministrativt system for innhenting av demografiske data
 • Skjemaer med inputfelter optimalisert for strukturert lagring av data
 • Validering av input
 • Definisjon av obligatoriske felter
 • Definisjon av regler og avhengigheter mellom felter
 • Lagring av skjema med status nyopprettet, under arbeid eller komplett
 • Sletting av data
 • Mulighet for å legge inn hjelpetekster og beskrivelse av variabler
 • Kronologisk visning av pasientens data i en tidslinje for et helhetlig bilde av behandlingsforløpet fra en eller flere datakilder (dersom det er godkjent)

For sikker lagring av sensitive data og tilgangskontroll tilbyr vi:

 • Sentralisert lagring av data i SQL Server med backup i sikker sone hos regionens driftsleverandør
 • Styring av registerets funksjonalitet knyttet mot formaliseringen
 • Tilgangsstyring slik at systemeiere, klinikere og forskere har tilpassede rettigheter i registeret
 • Logging av bruk, endringer og datauttrekk
 • Flerbrukersystem slik at registeret ikke går i ”lås” om flere er inne og jobber med det
 • Funksjonalitet for å skjule sensitive data mens programmet kjører
 • Avidentifisering og kryptering av sensitive data
 • Analyser data og se resultater i rapportmodulen
 • Tilpasset rapportmodul
 • Rapportmodulen i Medinsight gir deg tilgang til alle rådataene i ditt register og muligheten til å bearbeide data og fremvise resultater grafisk. Brukere kan definere egne rapporter og lagre de for senere bruk.

Ved å filtrere og lage krysstabeller av variablene i registeret kan man utforske datamaterialet sitt og gjennom dette finne interessante resultater. Om ønskelig kan utviklere bistå i arbeidet. Data, krysstabeller og grafer kan eksporteres til ulike formater for videre analyse i andre statistikkverktøy eller for presentasjon i årsrapporter og lignende.

Liste over noe av funksjonaliteten i rapportmodulen:

 • Utvalg av variabler fra registeret etter eget ønske
 • Søk og filtrering på alle variabler
 • Validering av data i registeret
 • Kalkulasjoner og bearbeiding av data:
 • Trekke ut år, måned eller kvartal fra dato
 • Beregne differanse mellom datoer og tall
 • Max og min
 • Median og gjennomsnitt
 • Visning av en rad pr pasient
 • Lage egendefinerte intervaller
 • Tilfeldig utvalg av pasienter
 • Sammenstilling av data i krysstabell
 • Grafisk fremstilling av data
 • Aldersfordeling
 • Timeline på valgte registreringstidspunkter for et utvalg av pasienter
 • Datauttrekk til Excel/SPSS ved behov for mer avanserte analyser
  • I SPSS får du med syntaxfil og komplett kodebok
 • Mulighet for å koble data på tvers av registre dersom dette er godkjent

 

 
Page visits: 1522