Integrasjon mot andre systemer i og utenfor sykehuset

Vi jobber kontinuerlig med å integrere Medinsight som en helhetlig del av sykehusets virksomhetsarkitektur for å unngå unødvendig arbeid med dobbeltregistrering, og øke kvaliteten på data.

Ved OUS kan man nå be om innhenting av medisinsk biokjemi fra datavarehus, mens andre typer data er i pilotering. Dette innebærer at man (retrospektivt) vil kunne overføre kliniske opplysinger og prøvesvar fra kildesystemer til et lokalt register i Medinsight og slik unngå unødvendig manuell dobbeltregistrering.

Kommunikasjon mot kilder utenfor helseforetaket må formaliseres og sikkerhetsvurderes. Vi har fra høsten 2023 en egen integrasjonsserver innenfor Sykehuspartner sin integrasjonsplattform. Dette muliggjør innhentinger fra alle godkjente system som leverer over Sykehuspartner sin integrasjonsplattform. Herunder NorskHelseNett, Checkware, UiO TSD/Nettskjema m. fl.

Sammen med leverandør eller integrasjonsansvarlig for et system definerer vi en standardisert variabelliste som skal være tilgjengelig for registrene i Medinsight. For registre som har formell tillatelse til å bruke dataene kartlegger vi hvordan disse på best måte kan tilgjengeliggjøres i registeret.

Pasientrapporterte data blir i økende grad en viktig faktor i forskningen og kvalitetssikringen av behandling og oppfølging. Vi kan sette opp integrasjoner mot godkjente leverandører eller systemer som brukes til PROM/PREMs.

I tillegg til å forbedre input av data kan vi sette opp integrasjoner for å avlevere data elektronisk til nasjonale og internasjonale registre på en sikker måte, både meldingsbasert og til eksisterende API.

Integrasjonene settes opp i hvert enkelt tilfelle og muliggjør:

  • Automatisk inklusjon av pasienter fra journal- eller spesialistsystem basert på valgt inklusjonskriterie som for eksempel prosedyrekode eller diagnose
  • Mindre dobbeltregistrering av data ved å gjenbruke data fra eksisterende datakilder
  • Visning av restanselister for å øke dekningsgraden i registeret
  • Visning av timeline for å se pasientens registreringer i alle tilgjengelige datakilder
  • Avdekke feil i data som bør rettes i pasientens journal
  • Kobling av pasientrapporterte data(PROM) fra andre systemer sammen med kliniske parametre
  • Overføring av data til nasjonale og internasjonale registre

 

 
Page visits: 1268