Integrasjon mot andre systemer i og utenfor sykehuset

Vi jobber kontinuerlig med å integrere Medinsight som en helhetlig del av sykehusets virksomhetsarkitektur for å unngå unødvendig arbeid med dobbeltregistrering, og øke kvaliteten på data.

Ved OUS kan man nå be om innhenting av medisinsk biokjemi fra datavarehus, mens andre typer data er i pilotering. Dette innebærer at man (retrospektivt) vil kunne overføre kliniske opplysinger og prøvesvar fra kildesystemer til et lokalt register i Medinsight og slik unngå unødvendig manuell dobbeltregistrering.

Kommunikasjon mot kilder utenfor helseforetaket må formaliseres og sikkerhetsvurderes. Dette arbeidet gjøres av kunde og i samarbeid med Sykehuspartner, der vi kan gi råd underveis.

Sammen med leverandør eller integrasjonsansvarlig for et system definerer vi en standardisert variabelliste som skal være tilgjengelig for registrene i Medinsight. For registre som har formell tillatelse til å bruke dataene kartlegger vi hvordan disse på best måte kan tilgjengeliggjøres i registeret.

Pasientrapporterte data blir i økende grad en viktig faktor i forskningen og kvalitetssikringen av behandling og oppfølging. Vi kan sette opp integrasjoner mot godkjente leverandører eller systemer som brukes internt på sykehuset for PROMs.

I tillegg til å forbedre input av data kan vi sette opp meldingsbaserte integrasjoner for å avlevere data elektronisk til nasjonale og internasjonale registre på en sikker måte.

Integrasjonene settes opp i hvert enkelt tilfelle og vil kunne muliggjøre:

  • Automatisk inklusjon av pasienter fra journal- eller spesialistsystem basert på valgt inklusjonskriterie som for eksempel prosedyrekode eller diagnose
  • Mindre dobbeltregistrering av data ved å gjenbruke data fra eksisterende datakilder
  • Visning av restanselister for å øke dekningsgraden i registeret
  • Visning av timeline for å se pasientens registreringer i alle tilgjengelige datakilder
  • Avdekke feil i data som bør rettes i pasientens journal
  • Kobling av pasientrapporterte data(PROM) fra andre systemer sammen med kliniske parametre
  • Overføring av data til nasjonale og internasjonale registre

 

 
Page visits: 789