Registre i Medinsight

Dette er en oversikt over databaser i Medinsight per 1. juni 2022 for følgende HF:
OUS, Sykehuset i Vestfold, Sunnaas, Innlandet, Telemark, Vestre Viken og Sørlandet. 

Listen er delt inn etter registerkategoriene:

  • Administrative registre
  • Brede forsknings- og kvalitetsregistre
  • Biobanker
  • Samtykkeregistre
  • Forskningsregistre
  • Lokale kvalitetsregistre

NB! Formalisering/kategori kan ha endret seg etter prosjektene ble initiert


Oversikten viser ikke databaser/registre (ca 100 stk) i drift på Sykehuset i Østfold da disse administreres lokalt.

 

Administrative registre og interne prosjekt
Navn Status
Bivirkninger etter prostatektomi (håndtere skjemaflyt) Drift
Ekstern forskningsfinansiering Drift
HSØ Regional protokoll over behandlingsaktiviteter Drift
Medinsight RegisterOversikt Drift
Nyfødtscreening samtykke Drift
OCCI-register Drift
Folkeregister Drift
Oversikt over OUS databehandlinger Drift
Studieoversikt FU_PU Drift
Timeregistrering CTU Drift
Oppgradere maskinvare Ferdigstilt
Utrede utviklings- og sikkerhetsrammeverk (kontinuerlig prosess) Under implementering
Videreutvikle MI med API-lag (kommunisere mot TSD og andre) Under utvikling
Bestillingsmodul Flate filer KDVH Etterspurt - mangler bestiller (DUE-enhet)
Fornyingsprosjekt 22 - Modernisering for sluttbruker (brukergrensesnitt) Under utvikling
Fornyingsprosjekt 22 - Bestiller skal selv kunne bygge register i kravspesifiseringsmal Under utvikling

 

Forskningsbiobanker
(Rene sporingsløsninger OG kombinerte)

Navn Status
Biobank covid19 Vestre Viken Drift
BioBank modul for Cocktail-studien for SiV HF Drift
Biobank SECA 2 Drift
Biobank tarmsykdommer Drift
Biobank_mamma Vestre Viken Drift
Forskningsbiobank for aterosklerose Drift
Forskningsbiobank for blodsykdommer SØ Drift
Forskningsbiobank PreventADALL Drift
KAM prosjektet Drift
PSC Forskningsbiobank Haukeland Drift
PSC_AIL Drift

 

Samtykkeregistre
(innskanning av papir og/eller filimport)

Navn Status
AILS samtykkeregister Drift
Bredt samtykke Drift
Felles samtykkeløsning Drift
Samtykke Arvelig bindevev Drift
Samtykke HPB kirurgi Drift
Samtykke OPB Drift
Samtykke Ous historisk Drift
Samtykke RadProstIKF Drift
Samtykkeregister BETAMI Drift
Samtykkeregister blodsykdommer SØ Drift
Samtykkeregister for Epilepsi OUS Drift
Samtykkeregister for organtransplantasjon Drift
Samtykkeregister for Pseudomyxoma peritonei og peritoneal carcinomatose Drift
Samtykkeregister for Variasjon kroppslig Drift
Samtykkeregister HLK Drift
Samtykkeregister Ibsen III Drift
Samtykkeregister kreft biobank Drift
Samtykkeregister Nevroendokrinkreft Drift
Samtykkeregister OUS-IBD Drift
Samtykkeregister RHI Drift
Samtykkeregister tarmsykdommer Drift
Samtykkeregister til bruk av kliniske opplysninger og prøvemateriale til forskning og biobank (Olafia) Drift
Samtykkeregister Tx kirurgi Drift

 

Brede forsknings- og kvalitetsregistre
(flere hjemmelsgrunnlag eller forskrift)

Navn Status
Astma, allergi og overfølsomhet (RAAO-register) Drift
Barnekreft - stråleterapiregister Drift
Hjernebilderegister Drift
Hode- og halskreft (KREMT) Drift
Kvalitets- og forskningsregister NBHP Drift
Kvalitetsregister for ansiktsskader Drift
Mødredødsfall i Norge Drift
NevrovitKjerne Drift
Norsk barneanemiregister Drift
PET-helseregister  Drift
Seksualovergrepsrelatert problematikk Drift
Smerteregister OUS Drift
Smerteregister Sørlandet SSHF Drift
Smerteregister Telemark STHF Etterspurt
Tromboseregister SØ Drift
Øsofaguscancer - nasjonal dekningsgrad Drift
Norsk retinoblastomregister Etterspurt
Mimiluc biomarkører VVHF Opprettet,ikke i bruk
Onkologisk og abdominal radiologi Under implementering
ECT Under testing

 

Forskningsprosjekt og
Forskningsregistre med bredt samtykke

Navn Status
2012 SECA 2 Drift
2014 Spinal Stenose studien Drift
2015 Forløpsstudien brystkreft Drift
Agdha Drift
Aker colorectal Drift
Arbeidsmedisin Drift
Brakutan Drift
Cervixcancer seneffekter Drift
Dialyseregister Drift
Forskningsregister Prostata OUS Drift
Genetiske studier parkinson Drift
GynCervixMol Drift
Hodgkin lymfom seneffekter-moderne behandling Drift
Lever og gallekreft Drift
LungekreftIKI Drift
Lungemetastaser Drift
MalignantMelanoma_kirurgi Drift
Medfødte bensykdommer Drift
Megaproteseregister Nordisk Drift
Mikrometastase Drift
Myelomatose Drift
Nevroendokrin kreft Drift
NevrovitMS Drift
NevrovitNevIm Drift
NVHC Drift
OsloVal Kreftgenetikk Drift
Ovariale germinalcellesvulster Drift
Peritoneal cancerdatabase Drift
PET-helseregister VVHF Drift
proGRP Drift
Prospektiv studie brystkreft og lymfom Drift
Prostata anonymisert Jørn Drift
Prostata lymfeknuter Drift
Prostata ploidi 2000_2008 Drift
Prostforsk IMI Drift
Prostforsk IMI fryst versjon Drift
prostforsk L28 Drift
ProstSiv Drift
Register for sykelig overvekt Drift
RIOT HN Drift
SENØNH - Seneffekter etter Øre-, nese-, halskreft Drift
Sjeldenepilepsi Drift
Studieoversikt for Utprøvingsenheten Drift
TOP Drift
TOP BUPgen Drift
Endokrinologisk forskningsregister Aker Under testing
Tilbakefall blærekreft Under testing

 

Kvalitetsregistre (primært lokale)
 Hjemmelsgrunnlag hovedsaklig Pasientjournalloven §6 art. 2 - NB! kan ha endret hjemmelsgrunnlag
Navn Status
Akutte Leukemier Drift
Arvelige dyslipidemier - Internt kvalitetsregister Drift
Arvelige øyesykdommer Drift
Barnefedmeregisteret Drift
Barnegastroenterologi  Drift
Barnekardiologi Drift
Barnenevrokirurgi Drift
Bekkenbrudd Drift
Benmargstransplantasjon Drift
Blærekreftregister Drift
Bløderregisteret Drift
Brachy cancer prostata Drift
BrainPower Drift
Bruddregister Drift
Ca Ani Drift
Cervix Drift
CI kvalitetsregister Drift
CNS kliniskDB (S4 A) Drift
Colorectal Drift
Colorectal kvalitetsregister Drift
Corpus klinisk DB (O2 A) Drift
COVID-19 OUS Drift
Covid19_VV Drift
CPOP Drift
Craniofacialt team Drift
DaVinci Drift
Delesjonsyndrom Drift
Demo 1 - register for enkelthendelser Drift
Demo 2 - register med importfunksjonalitet Drift
Demo 3 – langtidsoppfølging (notatfunksjon og graf) Drift
Demo 4 – pasientrapporterte data Drift
Demo 5 - langtidsoppfølging med avansert struktur Drift
Dermareg Drift
DermBReg Drift
DVR Diagnoseregister Drift
Dysmeli overekstremitet Drift
Endovaskulært kvalitetsregister Drift
Epilepsiregister OUS Drift
Hjertesyke gravide Drift
HMA Drift
Hoftebrudd Drift
Hud_Tx Drift
Hypofyseadenomer Drift
Hørsel Drift
ILDregister(lungefibrose) Drift
Immunsviktregisteret Drift
Kateteriseringsdatabasen Drift
Kjeveleddsproteser Drift
Klinisk ernæring Drift
Koordinator(Tvunget psykisk helsevern) Drift
Koronascreen Drift
Kreftdiagnoseregister Drift
Kvalitetsregister for helseskadelig overvekt Drift
Kvalitetsregister for hepatitt Drift
Kvalitetsregister for hepatitt (SØ) Drift
Kvalitetsregister for hiv Drift
Kvalitetsregister for hiv (SØ) Drift
Kvalitetsregister for nakkebruddpasienter Drift
Kvalitetsregister for tuberkulose (TB) Drift
Kvalitetsregister hiv(SiV) Drift
Kvalitetsregister Nyfødtscreening Drift
Landsfunksjon plexusskader Drift
Lever- og gallekreft (kvalitetsregister) Drift
Levertransplantasjon Drift
Lucan Drift
Lunge Drift
Lungekreftregister OUS Drift
Lungemedisin Drift
Lungetx Drift
Lymfom klinisk DB (M4)  Drift
Mamma klinisk DB (S3)  Drift
MAPCOV-19 Drift
Mb. Osler -  Øre, nese, hals Drift
MbOsler lunge Drift
Medfødte stoffskiftesykdommer Drift
Medikamentell persontilpasset behandling ved barnekreft Drift
MEDLOGcry Drift
MEDLOGOBS Drift
Megaproteseregister OUS Drift
Megaproteseregisteret Drift
Mellomørekirugi Drift
Muskelsykdom Drift
Nevrokirurgisk hodeskaderegister Drift
Nevrologisk DBS Drift
Nevroradiologisk seksjon  Drift
Nevrovaskulær register Drift
Nevrovit - CTS Drift
Nevrovit ALS Drift
Nevrovit andre diagnoser Drift
Nevrovit Hodepine Drift
NevrovitEpilepsi Drift
NevrovitHSP-Ataksi Drift
NevrovitParkinson Drift
NevrovitSlag Drift
NevrovitSmerte Drift
NevrovitSøvn Drift
NoFRACT osteoporoseregister Drift
Norsk CF-register Drift
Norsk LVAD og hjerte- og lungeTx-register Drift
Norsk narkolepsiregister Drift
Norsk PCD register Drift
Norsk register for sjeldne diagnoser Drift
NOSVAR Drift
Nyreoperasjoner Drift
Osteoporose Drift
Ovarial Drift
Pancreas øycelle Tx Drift
Pankreas Drift
PDT behandlede Drift
POP Kirurgi Drift
Primære Intraspinale Svulster Drift
Prostatakreft Vestre Viken (kopi 255Vestfold) Drift
Prostataregister OUS Drift
Prostataregister Vestfold Drift
Rad. ca prost Drift
Regionalt PALBU Drift
Register for arvelig bindevevssykdom Drift
Register for arvelige netthinnesykdommer Drift
Register for IBD og biologisk behandling Drift
Ryggdeformiteter hos barn Drift
Sarkom Kremt Ous Drift
Seneffekter etter kreft Drift
Sepsis kvalitetsregister Drift
SMA - Register for Spinal muskelatrofi Drift
SSD - register for brukerdata Drift
Swenoteca Drift
Traumatisk hodeskade Drift
Tvunget psykisk helsevern samfunnsskadelige Drift
Utviklingshemming Drift
Variasjon kroppsl. kjønnsutv. Drift
Vaskulære malformasjoner Drift
Veneregister Norsk NOVI Drift
Microti og facialisparese Etterspurt
NevrovitenskapeligALS Etterspurt
Sosialpediatrisk register Etterspurt
CAHN Opprettet,ikke i bruk
Kvalitetsregister for våt AMD Opprettet,ikke i bruk
Lindrende behandling Opprettet,ikke i bruk
MEDUB Opprettet,ikke i bruk
Nevrokirurgisk DBS Opprettet,ikke i bruk
Nevropsykiatrisk DBS Opprettet,ikke i bruk
Nevropsykologisk DBS Opprettet,ikke i bruk
Testis Opprettet,ikke i bruk
KPHA - kvalitetsregister Under implementering
Kreftrehabiliteringssenteret Under implementering
Rekonstruksjon bryst OUS Under implementering
Traumeregister Under implementering
Amputasjonsregister Sørlandet Under testing
PREP - Olafia Under testing
REGINN Under testing
Kjønnsinkongruens register Drift
Nefrologiregisteret - nasjonal status Drift
 
Page visits: 1559