Skreddersøm og opprettelse av register i Medinsight

Et register skal være forankret i ledelsen og ha tilrådning fra personvernombud eller godkjennelse fra REK før man starter databehandlingen av person/helseopplysninger i Medinsight. Formålet med registeret er avgjørende for hvordan det skal defineres og vi kan bistå i arbeidet for å sikre samsvar mellom registerdefinisjon og formalisering.

 

Registre i Medinsight kan deles inn i følgende hovedkategorier:

 • Internt kvalitetsregister
  (prosessen eies av kvalitetslinjen på sykehuset, Medinsight er kun systemleverandør)
 • Forskningsregister
 • Tematisk register med bredt samtykke til forskning
 • Samtykkeregister
 • Forskningsbiobank
 • Forskriftsregulert helseregister
 • Oppslagsregister (tidligere brukt til integrasjon mot journal-/spesialistsystem)
 • Administrativt register(for oversikt over studier o.l)
 • Register over koblingslister

Hvert register i Medinsight skreddersys med utgangspunkt i brukerens kravspesifikasjon. Bruker kan fylle ut vår kravspesifiseringsmal i excel, men vi kan også benytte kodebok fra for eksempel UiO sin nettskjemaløsning.
Valg av variabler må sees i sammenheng med både hvordan data skal registreres og hvilke analyser man skal gjøre. Eksisterende data fra verktøy som Access, Excel, SPSS, Filemaker o.l kan konverteres til Medinsight.

I tillegg til funksjonalitet registeret har automatisk tilgang til, kan vi implementere spesiell funksjonalitet som hjelper til å støtte opp under formålet med registeret.

Eksempel på dette er:

 • Arbeidslister for å følge opp registreringen
 • Administrasjon og konfigurering av kliniske studier
 • Scoring og automatisk utregning av kalkulasjoner
 • Opprettelse av skjemaer for pasientrapporterte data(PROM)
 • Grafiske bildeplottere
 • Visuell fremstilling av måleverdier
 • Kvalitetssikring av pakkeforløp
 • Generere journalnotat (enkle, ikke i prosaform)

 

 
Page visits: 1579