Priser, huskeliste osv for registersøknader

Prisoversikt

Pris for utvikling av et register er kr. 900,-/time (Fra 14.11.2020), gjelder også i 2022. Overordnet inndeling av størrelse på register:

Kompleksitet på register Antall utviklingstimer Pris per register
Stort (>10 skjemaer, mye komplisert konvertering, flere integrasjoner, mye spesialimplementert logikk og spesielle rapporter/arbeidslister) 300-600 Kr 270.000 - 540.000
Mellomstort (>5 skjemaer, mye konvertering, et par integrasjoner, en god del spesialimplementert logikk og spesielle rapporter/arbeidslister) 200 Kr 180.000
Lite (1-5 skjemaer, noe konvertering, inntil 3 typer skjemaer, lite ekstra logikk, kun standardrapporter) 100 Kr 90.000
Malbasert (Få skjemaer, lite antall variabler og lite spesialimplementert logikk) 50 Kr 45.000

Estimatet inkluderer kravspesifisering og utvikling av registeret basert på brukerbehov definert i tilbudsdokument. I tillegg til denne prisen kommer kostnader til drift(oppgraderinger/endringer), support og eventuell videreutvikling.

Huskeliste kvalitetsregistre

Målsetting og design

(Håndbok for medisinske kvalitetsregistre, SKDE 2008).

 • Hva er hensikten med registeret? Definere og beskrive målsetting!
 • Finnes det tilsvarende eller lignende registre i Norge, Skandinavia eller andre land?
 • Hvis det finnes registre med lignende eller overlappende målsetting – vurdere samarbeid.
 • Undersøke om det finnes etablerte, validerte kvalitetsindikatorer innen feltet.
 • Klargjøre hvilke analyser man ser for seg ut fra målsettingen, hvilke rapporter som skal utformes og hvem som skal ha dem (hvilket nivå i helsetjenesten).
 • Velge variabler i forhold til målsetting
 • struktur (ressurser og organisering)
 • prosess (for eksempel gitt behandling, hvorvidt retningslinjer for god behandling følges), eller
  resultat (endepunktsvariabler som for eksempel smerte- eller funksjonsnivå etter behandling, 30-dagers letalitet)?
 • Definere få, avgrensede og validerte variabler.
 • Definere bakgrunnsvariabler (for eksempel risikofaktorer – viktig for justering og analyser).
 • Definere behandlingsgrupper, diagnosegrupper eller prognosegrupper som har betydning for hvordan data og analyser kan splittes.
 • Definere hvilke rapporter som skal utformes, hvordan det skal rapporteres og hvem som skal ha dem.
 • Informere spesifikt i samtykkeerklæringen om hva som planlegges av forskning, koblinger med andre registre/journal og planer om å kontakte pasienten senere.
 • Søke konsesjon fra Datatilsynet dersom dette er nødvendig (bruk personvernombudet som rådgivende instans).
 • Ha med IT-faglig kompetanse fra starten
 • Helt fra starten ta høyde for langsiktig drift av registeret på alle de ovenstående punktene (økonomi, personalressurser, faglig forankring, opplæring, sikring av nødvendig kompetanse).

Faglig forankring

 • Sørge for god faglig forankring helt fra første ledd i planleggingsfasen.
 • Sørge for bredt sammensatt styringsgruppe fra fagmiljøet.
 • Arbeide langsiktig for at fagmiljøet får et eierforhold til data og registerets drift, både  lokalt og eventuelt nasjonalt. Her er god og relevant rapportering ekstremt viktig.
 • Lage en detaljert oversikt over den konkrete behandlingsprosessen i den avdeling/ virksomhet der man ønsker å registrere.
 • Legge til rette for at registrering ivaretas i tråd med virksomhetens aktiviteter.
 • Utvikle en strategi for hvordan man kan få de kliniske miljøene interesserte og aktivt deltakende, slik at registerets dekningsgrad kan bli så fullstendig som mulig innenfor målsettingen.
 • Sørge for ansvarlige nøkkelpersoner der registrering foretas.
 • Sikre opplæring av medarbeidere og brukere av registeret.
 • Ta stilling til publiseringspolicy på nett. Åpen sammenligning av resultater? På hvilket nivå?
 • Ta stilling til forskningspolicy og eierskap til data, ha retningslinjer for datautlevering.
 • Viktig! Nedfelle de ovenstående punktene i en registerbeskrivelse/protokoll!

Skjema returneres til:
Medinsight, Forskningsstøtte i OUS Sykehusservice.
Sogn Arena, Klaus Torgårdsvei  3, 0372 Oslo.

Kontakt:

medinsight@ous-hf.no

NB! Dersom det foreligger en kravspesifikasjon bør denne vedlegges søknaden.
* Forventet svartid med estimert tilbud og forslag til kontrakt: Innen 14 dager

 
Page visits: 1126