Priser, huskeliste osv for registersøknader

Prisoversikt

Takket være nye verktøy har prisene for utvikling de tre siste årene gått ned, til tross for økt timepris.

Har du en god kodebok klar i forkant, tar du ned kostnaden betydelig. Det kan du gjøre ved å opprette skjemaene i nettskjema, fylle ut vår spesifiseringsmal eller etablere strukturert kodebok i feks SPSS. 

Pris for utvikling av et register er kr. 1.000,-/time (Fra 14.11.2022). Overordnet inndeling av størrelse på register:

 

Kompleksitet på register Antall utviklingstimer Pris per register
Malbasert (Få skjemaer, lite antall variabler og lite spesialimplementert logikk) 10-20 Kr 10.000 - 20.000
Lite (1-5 skjemaer, 50-200 variabler noe konvertering, lite ekstra logikk, kun standardrapporter) 20-60 Kr 20.000 - 60.000
Mellomstort (>5 skjemaer og/eller >200 variabler, noe konvertering, integrasjoner, en del spesialimplementert logikk og spesielle rapporter/arbeidslister) 60-150 Kr 60.000 - 150.000
Stort (>10 skjemaer og/eller >400 variabler mye komplisert konvertering, flere integrasjoner, mye spesialimplementert logikk og spesielle rapporter/arbeidslister) 150-600 Kr 150.000 - 600.000

 

Estimatet inkluderer veiledning til kravspesifisering og utvikling av registeret basert på brukerbehov definert i tilbudsdokument. I tillegg til denne prisen kommer kostnader til avansert support og eventuell videreutvikling.

Huskeliste registre

Vi anbefaler å starte med å fylle ut en registerprotokoll, denne tar høyde for momenter man bør planlegge for tidlig i prosessen og er i tråd med håndboken og huskelisten under. 

Her finner du protokollen: Forskerstøtte (forskerstotte.no)

Målsetting og design

(Håndbok for medisinske kvalitetsregistre, SKDE 2008).

 • Hva er hensikten med registeret? Definere og beskrive målsetting!
 • Finnes det tilsvarende eller lignende registre i Norge, Skandinavia eller andre land?
 • Hvis det finnes registre med lignende eller overlappende målsetting – vurdere samarbeid.
 • Undersøke om det finnes etablerte, validerte kvalitetsindikatorer innen feltet.
 • Klargjøre hvilke analyser man ser for seg ut fra målsettingen, hvilke rapporter som skal utformes og hvem som skal ha dem (hvilket nivå i helsetjenesten).
 • Velge variabler i forhold til målsetting
 • struktur (ressurser og organisering)
 • prosess (for eksempel gitt behandling, hvorvidt retningslinjer for god behandling følges), eller
  resultat (endepunktsvariabler som for eksempel smerte- eller funksjonsnivå etter behandling, 30-dagers letalitet)?
 • Definere få, avgrensede og validerte variabler.
 • Definere bakgrunnsvariabler (for eksempel risikofaktorer – viktig for justering og analyser).
 • Definere behandlingsgrupper, diagnosegrupper eller prognosegrupper som har betydning for hvordan data og analyser kan splittes.
 • Definere hvilke rapporter som skal utformes, hvordan det skal rapporteres og hvem som skal ha dem.
 • Informere spesifikt i samtykkeerklæringen om hva som planlegges av forskning, koblinger med andre registre/journal og planer om å kontakte pasienten senere.
 • Søke konsesjon fra Datatilsynet dersom dette er nødvendig (bruk personvernombudet som rådgivende instans).
 • Ha med IT-faglig kompetanse fra starten
 • Helt fra starten ta høyde for langsiktig drift av registeret på alle de ovenstående punktene (økonomi, personalressurser, faglig forankring, opplæring, sikring av nødvendig kompetanse).

Faglig forankring

 • Sørge for god faglig forankring helt fra første ledd i planleggingsfasen.
 • Sørge for bredt sammensatt styringsgruppe fra fagmiljøet.
 • Arbeide langsiktig for at fagmiljøet får et eierforhold til data og registerets drift, både  lokalt og eventuelt nasjonalt. Her er god og relevant rapportering ekstremt viktig.
 • Lage en detaljert oversikt over den konkrete behandlingsprosessen i den avdeling/ virksomhet der man ønsker å registrere.
 • Legge til rette for at registrering ivaretas i tråd med virksomhetens aktiviteter.
 • Utvikle en strategi for hvordan man kan få de kliniske miljøene interesserte og aktivt deltakende, slik at registerets dekningsgrad kan bli så fullstendig som mulig innenfor målsettingen.
 • Sørge for ansvarlige nøkkelpersoner der registrering foretas.
 • Sikre opplæring av medarbeidere og brukere av registeret.
 • Ta stilling til publiseringspolicy på nett. Åpen sammenligning av resultater? På hvilket nivå?
 • Ta stilling til forskningspolicy og eierskap til data, ha retningslinjer for datautlevering.
 • Viktig! Nedfelle de ovenstående punktene i en registerbeskrivelse/protokoll!

Skjema returneres til:
Medinsight, Forskningsstøtte i OUS Sykehusservice.
Sogn Arena, Klaus Torgårdsvei  3, 0372 Oslo.

Kontakt:

medinsight@ous-hf.no

NB! Dersom det foreligger en kravspesifikasjon bør denne vedlegges søknaden.
* Forventet svartid med estimert tilbud og forslag til kontrakt: Innen 14 dager

 
Page visits: 1327