Medinsight er et registerverktøy utviklet for forskere og helsepersonell

Medinsight ble tilgjengelig ved Oslo Universitetssykehus (den gang Radiumhospitalet) i 2004, og har siden vært et viktig verktøy for kvalitetsmålinger og for forskningen på sykehuset. Medinsight er utviklet av Enhet for medisinske registre ved Institutt for kreftgenetikk og informatikk. Høsten 2017 finner du medinsight-teamet i avdeling for biobank- og registerstøtte (underlagt OSS-FST). Avdelingen ledes av Dominic Hoff.

Hvorfor Medinsight?

Medinsight er et verktøy for opprettelse av skreddersydde medisinske registre og har innebygd rapportfunksjonalitet for kontinuerlig tilgang til egne data.

Medinsight kan om kort tid integreres mot Klinisk Datavarehus for å hindre unødvendig dobbeltregistrering av data. Løsningen kan også motta data fra andre IT systemer.

Medinsight ved ditt sykehus?

For å imøtekomme den stadig økende etterspørselen etter registerstøtteverktøyet utenfor OUS ble ”Medinsight Core” utviklet.  Denne versjonen av Medinsight kan installeres i andre virksomheter/helseforetak med eller uten tilknytning til OUS. Ta kontakt for å vite om Medinsight er tilgjengelig ved ditt sykehus, eller om du ønsker mer informasjon om hvordan du går frem for å anskaffe registerstøtteverktøyet.

 

Funksjonalitet i Medinsight

Alle nye registre som implementeres i Medinsight har automatisk tilgang til nyttig funksjonalitet drevet frem av brukeres behov gjennom mange år, samt lovmessige krav og føringer fra ledelsen.

 

Skreddersøm og opprettelse av register i Medinsight

Et register skal være forankret i ledelsen og ha tilrådning fra personvernombud, konsesjon fra Datatilsynet eller godkjennelse fra REK før man starter databehandlingen av person/helseopplysninger i Medinsight. Formålet med registeret er avgjørende for hvordan det skal defineres og vi kan bistå i arbeidet for å sikre samsvar mellom registerdefinisjon og formalisering.

 

Integrasjon mot andre systemer i og utenfor sykehuset

Vi jobber kontinuerlig med å integrere Medinsight som en helhetlig del av sykehusets virksomhetsarkitektur for å unngå unødvendig arbeid med dobbeltregistrering, og øke kvaliteten på data. i 2019 vil det bli mulig å integrere registre mot Klinisk Datavarehus ved OUS. Dette innebærer at man vil kunne overføre kliniske opplysinger og prøvesvare fra kildesystemer til et lokalt register i Medinsight og slik unngå unødvendig manuell dobbeltregistrering.

I 2019 vil også PASAPP bli tilgjengelig. Løsningen er en APP for sikker innhenting av PROM data (Patient Reported Outcome Measures) samt generelle spørreskjema-data via internett. Dette muliggjør innhenting av spørreskjemadata fra personer som befinner seg utenfor OUS-nettet. Det vil gi spesielt stor nytteverdi for multisenter prosjekt og for innhenting av opplysninger fra pasienter til forsknings- og kvalitetsregistre. Løsningen benytter seg av sikker innlogging via Min-ID.

IT løsning for "levendte samtykke" blir også ferdigstilt i 2019. Løsningen er en samtykke-portal hvor man vil kunne innvitere deltakere til å inkluderes i store forskningsprosjekt og til de større helseregistrene ved OUS. Deltakere kan avgi et bredt digitalt samtykke som dekker bruk av helseopplysinnger fremover i tid. Deltakere vil få SMS varsling når nye forskningsprosjekt ønsker å bruke data som er samlet inn i registeret og deltaker kan velge å reservere seg mot denne buken for et aktuelt studie. Deltaker kan også se hvilke prosjekter delakers kliniske data inngår i samt man kan trekke sitt samtykke digitalt.