Medinsight er et registerverktøy utviklet for forskere og helsepersonell

Medinsight ble tilgjengelig ved Oslo Universitetssykehus (den gang Radiumhospitalet) i 2004, og har siden vært et viktig verktøy for kvalitetsmålinger og for forskningen på sykehuset. 

Medinsight-løsningen tilbyr skreddersøm, avansert logikk og integrasjoner, og jobber derfor etter en IT-prosjektmodell. Denne tilsvarer en nedskalert versjon av prosjektmodellen man finner i eksempelvis de nasjonale registerløsningene.

Løsningen egner seg aller best for prosjekter som skal samle inn data over lengre tid og/eller med høyt antall inkluderte/innregistreringer, og hvor både behov og prosjektgruppen kan endre seg over tid. Løsningen bør altså ikke sammenlignes med "gjør det selv"-løsninger, som for eksempel UiO Nettskjema.

En større moderniserings- og oppgraderingsprosess ble påbegynt i 2021. Der oppgraderes både bakenforliggende infrastruktur og brukergrensesnittet. Dette vil muliggjøre en rekke nye integrasjoner, og gi lavere kostnad ved oppsett av registre.

Medinsight er tilgjengelig på de fleste helseforetakene i Helse Sør-Øst som lokal installasjon. Totalt er vi ansvarlig for å drifte og forvalte ca. 300 aktive registre, og har til enhver tid rundt 50 små og store utviklingsprosjekt.

Medinsight er utviklet av Enhet for medisinske registre ved Institutt for kreftgenetikk og informatikk. Fra høsten 2017 er medinsight-teamet organisert i avdeling for biobank- og registerstøtte (underlagt OSS-FST). Avdelingen ledes av Dominic Hoff.

Hvorfor Medinsight?

Medinsight er et verktøy for opprettelse av skreddersydde registre og har innebygd rapportfunksjonalitet for kontinuerlig tilgang til egne data.

Medinsight kan kommunisere med Klinisk Datavarehus (OUS HF), Norsk HelseNett (NHN, Kreftregisteret og Tjenester for Sensitive data (UiO TSD) eller ta imot filer fra kildesystem til import for å hindre unødvendig dobbeltregistrering av data.

Funksjonalitet i Medinsight

Alle nye registre som implementeres i Medinsight har automatisk tilgang til nyttig funksjonalitet drevet frem av brukeres behov gjennom mange år, samt lovmessige krav og føringer fra ledelsen.

 

Skreddersøm og opprettelse av register i Medinsight

Et register skal være forankret i ledelsen og ha tilrådning fra personvernombud eller godkjennelse fra REK før man starter databehandlingen av person/helseopplysninger i Medinsight. Formålet med registeret er avgjørende for hvordan det skal defineres og vi kan bistå i arbeidet for å sikre samsvar mellom registerdefinisjon og formalisering.

 

Integrasjon mot andre systemer i og utenfor sykehuset

Vi jobber kontinuerlig med å integrere Medinsight som en helhetlig del av sykehusets virksomhetsarkitektur for å unngå unødvendig arbeid med dobbeltregistrering, og øke kvaliteten på data.

Kravene til integrasjoner endres i takt med sikkerhetshensyn og vurderinger. Direkte integrasjoner mot interne kilder settes ikke lenger opp, men gjøres mot Klinisk Datavarehus. Vi har fra høsten 2023 en egen integrasjonsserver innenfor Sykehuspartner sin integrasjonsplattform. Dette muliggjør innhentinger fra alle godkjente system som leverer over Sykehuspartner sin integrasjonsplattform. Herunder Norsk HelseNett (NHN), Checkware, UiO TSD/Nettskjema m. fl.

Dette er standardisert for prosjekter satt opp med vår mal i UiO sin løsning nettskjema /TSD - hvor de dermed kan importere samtykkestatus som er innhentet digitalt og samle dette med innskannede papirsamtykker. 

Der det ikke er satt opp integrasjon, kan det settes opp en løsning hvor man selv kan importere datafil man har fått fra kilden.

Page visits: 1